Voorwoord

Voorwoord

In deze tussenrapportage (Turap) geven wij een beeld van de afwijkingen t.o.v. de jaarschijf 2020 van de MPB2020-2023. De afwijking in de prestaties kan ertoe leiden dat doelen niet of later gehaald worden. Naast afwijkingen op prestaties informeren wij u ook over de financiële afwijkingen, wijzigingen t.o.v. in de MPB opgenomen nieuwe ontwikkelingen en TOP-risico’s. Daarmee is deze rapportage, die de stand van zaken per 1 juni 2020 beschrijft, een belangrijk onderdeel van de Planning & Control cyclus. Door tussentijds inzicht te geven in de afwijkingen, bestaat de mogelijkheid om daarop nog bij te sturen.

Op koers maar met vertraging: effect van Corona zichtbaar!
Wij stelden deze Turap op in een ongekend onzekere tijd. Hoewel het hoogtepunt van de Coronacrisis achter ons lijkt te liggen, werken de effecten daarvan nog lang door. Ook bestaat nog altijd het risico op een tweede golf. In de programma's hebben wij de effecten van Corona zoveel als mogelijk verwerkt. Ongeveer 25% van de in de MPB opgenomen prestaties kent een afwijking, veelal als gevolg van Corona. In veel gevallen zijn er mogelijkheden tot bijsturing en/of is er geen effect op het uiteindelijk bereiken van de doelstellingen. In het samenvattende hoofdstuk is een overkoepelende Corona paragraaf geschreven waarin de effecten voor dat onderwerp uit de diverse programma's samenkomen. In bijlage 1 en 2 is, in navolging van de eerder aangeboden quick scan, een gedetailleerd overzicht te vinden.  

Nadelig saldo van € 0,5 miljoen, zonder Corona was saldo positief geweest
De uitkomst van de Turap 2020 bedraagt € 0,5 miljoen nadelig. Uiteraard vormen de effecten van Corona hierin een belangrijk onderdeel. Zonder Corona was het saldo € 3,0 miljoen positief. In de samenvatting is een toelichting op hoofdlijn op dit saldo opgenomen.

Voor het zorgdomein werken wij met een bandbreedte
In lijn met vorig jaar hanteren wij ook dit jaar een bandbreedte voor de verwachte afwijking van het budget in het Zorgdomein (Jeugd en Wmo). Voor Jeugd ramen wij deze bandbreedte van € 1 miljoen positief tot € 3 miljoen negatief. Voor Wmo ramen wij de bandbreedte van 0 tot € 3 miljoen negatief. Deze benadrukt het karakter van “open einde-regeling” van deze beide domeinen en daarmee de onzekerheden in de prognoses.
Indien in deze Turap voor beide domeinen de onderkant van de bandbreedte was aangehouden, zou het saldo van de Turap met € 4,7 miljoen verbeteren tot € 4,2 miljoen positief. Indien de bovenkant van de bandbreedte was aangehouden, bedroeg het saldo van de Turap € 2,8 miljoen negatief.

25% wijkt af, dat betekent 75% van de prestaties op koers ligt!
De Turap is een rapportage op afwijkingen. Voor financiële afwijkingen geldt  de afgesproken grens van € 200.000,-- per taakveld. Het is daarmee een document dat vooral ingaat op zaken die niet gaan zoals wij ons bij de meerjarenprogrammabegroting voorstelden. Voor het overige mag u ervan uitgaan dat wij qua prestaties en financiën op koers liggen. Daarmee geeft de tussenrapportage naar zijn aard een somberder beeld dan wanneer alle aspecten van de gemeentelijke uitvoering de revue zouden passeren. Van de ruim 200 prestaties wijkt 25% af. Effecten van Corona zijn daarmee duidelijk zichtbaar. Overigens zien wij voor een groot deel daarvan mogelijkheden tot bijsturing en/of is er sprake van uit- en geen afstel. We zijn en gaan stevig aan de slag om de effecten van Corona voor onze inwoners, instellingen en bedrijven te verzachten. Dat zal op onderdelen een aanpak van langere adem zijn. Voor dit langere termijnperspectief, verwijzen wij u naar het financieel perspectief “terug naar de toekomst” zoals wij dat in mei aan u aanboden.

Leeswijzer
Ten opzichte van de Turap 2019 voerden wij in dit document een aantal wijzigingen door. In de eerste plaats in het proces. De peildatum is gewijzigd in 1 juni 2020 en behandeling in een raadsvergadering zo kort mogelijk na het zomerreces. Hiermee komen wij tegemoet aan de wens van de raad. Inhoudelijk zitten wijzigingen met name op de volgende onderdelen:

  • Presentatie van de financiële tabellen, afwijkingen op saldo
  • Opname van de risicovolle projecten
  • Voortgang op de prestaties in de paragraaf bedrijfsvoering toegevoegd

Per programma komt u de volgende onderdelen tegen:

Prestaties
We geven met kleuren aan of we op onderdelen afwijken van datgene wat wij ons in de meerjarenbegroting voornamen. Zo ziet u snel de stand van zaken. De kleuren hebben de volgende betekenis:

  • Groen: geen afwijkingen te melden. Geen verdere toelichting opgenomen
  • Oranje: de afwijking leidt tot een risico op het bereiken van de doelstelling van het programma of taakveld en/of de planning wijkt af
  • Rood: de afwijking leidt tot het niet / slechts gedeeltelijk kunnen behalen van de doelstelling op het programma of taakveld.

Voor de prestaties zijn er geen harde criteria om te bepalen wanneer een taakveld groen, oranje of rood kleurt. Als prestaties oranje of rood zijn, geven we daar een toelichting op. In de kolom Prestaties staan getallen bij de kleuren. Deze getallen geven aan hoeveel van de prestaties in de MPB2020-2023 groen, oranje of rood kleuren.

Geld
Bij het geld melden wij alleen de afwijkingen die groter zijn dan € 200.000. Dit is zoals u in voorgaande jaren ook van ons gewend bent.

Risico’s
U ziet hier de TOP-risico’s. Wanneer een TOP-risico is gewijzigd ten opzichte van de jaarstukken 2019, geven wij hierop een toelichting. Voor wat betreft de effecten van Covid-19 is één nieuw TOP-risico opgenomen.

Nieuwe ontwikkelingen
Ook dit jaar laten we de nieuwe ontwikkelingen zien zoals in de MPB opgenomen. Een toelichting is alleen vermeld indien er sprake is van een afwijking

Deze pagina is gebouwd op 08/20/2020 10:17:48 met de export van 08/20/2020 10:12:20